24 Ocak 2008 Perşembe

fıkıh 2. yazlı

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ İMAM-HATİP VE ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ I. DÖNEM 10. SINIFLAR FIKIH I. (otak) YAZILI SORULARI

CEVAP ANAHTARI

S-1 İmam Azam’a göre fıkhın tanımını Arapça ve Türkçesiyle yazınız.

C-1 معرفة النفس ما لها و ما عليها

Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir.

S-2 Oruçla ilgili aşağıdaki terimleri açıklayınız.

İmsak, İftar, Kefaret,Fidye

C-2 İmsak:Oruçla ilgili yasakların başladığı zaman

İftar:Oruç yasaklarının bittiği zaman

Kefaret:Ramazan orucunu kasten bozan kişinin iki ay peş peşe oruç tutması veya gücü yetmiyorsa atmış fakiri doyurmasına denir

Fidye:İyileşme ümidi olmayan mazeretten dolayı oruç tutamayan birisinin her günün orucu için bir fakiri sabah akşam doyuracağı miktara denir.

S-3 İftar duasını Arapça olarak yazınız.

اللهم لك صمت و بك امنت و عليك توكلت و علي رزقك افطرت ولصوم غد نويت فاغفرلي ما قدمت و ما اخرت

S-4 Fıkhın tafsili delillerinden hüküm çıkarılmasını mümkün kılan kurallar,deliller veya bunların bilinmesini sağlayan bilim dalıdır.

Bu tanım neyin tanımıdır? Yazınız.

C-4Fıkıh usulü

S-5 Fıkıh usulünün doğuşundaki dönemleri maddeler halinde yazınız.

C-5 Peygamber (AS) dönemi , Sahabe dönemi , Tabiiler dönemi , Müctehit imamlar dönemi

S-6 Fıkıh usulünde uygulanmış metodları (açıklamadan) yazınız.

C-6 Kelamcı metod , Fıkıhçı metod , Telifçi metod

S-7 Fıkhın Hz Peygamber devrindeki özelliklerini maddeler halinde yazınız.

C-7Fıkhın kaynağı vahiydir , Hükümlerin bizzat Rasülullh tarafından yaşanarak gösterilmesi ,

Hükümlerin tedricilik öaelliği taşıması , Hükümlerde nesh olayının olması

Hukuki ihtilafın olmaması.

S-8 Dini hükümlerin nesh edilmesi ne demektir? Bir örnekle kısaca açıklayınız.

C-8 Dini hükümlerin, daha sonra eş değerdeki dini bir hükümle veya daha kuvvetli dini bir nalsa hükmünün kaldırılmasına denir. Ör. Kabir ziyareti , kıblenin değişmesi gibi.

S-9 Sahabe kavramının tanımını yapınız.

C-9 Hz Peygamberi,Müslüman olarak görmüş,Müslüman olarak yaşamış ve Müslüman olarak ölmüş olan kimselere sahabe denir.

S-10 Bu devirde fıkıh olgunluğa ermiş,büyük fakihler yetişmiş,fıkhi mezhepler oluşmaya başlamış, fıkıh ve fıkıh usulü ilimleri tedvin edilmiş, ilim olarak fıkıh bağımsız bir ilim haline gelmiş,fıkıhta gösterilen faliyetlerin verimliliği nedeniyle bu devre,İslam fıkhının altın devri de denmiştir.

Bu dönemin ismini yazınız.

C-10 Müctehit imamlar(Tebeu’t Tabiin) dönemi

S-11 Fıkhi çalışmaların yoğunluğu bakımından Müslümanların Mekke ve Medine devirlerini karşılaştırınız.

C-11 Mekke döneminde fıkıhi çalışmaar yok denecek kadar azdı. Çünkü inen ayetler genel olarak inançla ve ahlakla ilgili ayetlerdi

Medine de ise, inen ayetler Müslümanların ibadet ve muamelatlarıyla ilgili idi. Bu sebeplerle fıkıh Medine de gelişmiş ve temelleri oluşmuştur.

S-12 İmam-ı Azam , Zahiru’r Rivaye , el-Asar ,İmameyn bu kelimelerin size hatırlattıklarını yazınız.

C-12 İmam-ı Azam:Hanefi mezhebinin imamıdır.

Zahiru’r Rivaye: İmam-ı Azam’ın öğrencisi İmam Muhammed tarafından yazılan altı kitaba verilen isimdir.

El Asar: İçinde imam-ı Azamın rivayet ettiği hadisleri ve görüşleri bulunduran ve öğrencileri İmam Muhammed ve Ebu Yusuf tarafından yazılan eserin adıdır.

İmameyn: İmam Muhammed ve Ebu Yusuf a verilen ortak isimdir.

S-13 Medine halkının amellerini fıkıhta kaynak olarak kabul eden mezhep imamının ve mezhebinin ismini yazınız.

C-13 İmam Malik bin Enes - Maliki mezhebi

S-14 Mensubu kalmayan fıkıhi mezhep imamlarından Davud ez-Zahiri ye zahiri denmesinin nedenini yazınız.

C-14 Sırf Kur’an ve Sünnetin zahiriyle amel edilmesini benimsediği için

S-15 Fıkhın kanunlaştırılmasına örnek olan çalışmanın tam adını ve eleştirilen yönlerini yazınız.

C-15 Mecelletü’l Ahkami’l Adliye

a)Sadece Hanefi fıkhı esas alınarak hazırlanması b) Şahıs hukuku, aile hukuku,miras hukuku gibi hukuklarla ilgili hükümlerin bulunmaması yani sadece muamelatla ilgili olması.

2007 2008 fıkıh zümresi

2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ İMAM - HATİP VE ANADOLUİMAM - HATİP LİSESİ FIKIH VE TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSLERİ I. KANAAT DÖNEMİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Tarihi: 20.09.2007

Toplantı Saati: 12.00

Toplantı Yeri: Okul Kütüphanesi

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve Yoklama

2-Amaçlar

a-Türk Milli Eğitiminin Amaçları

b-İmam Hatip Liselerinin Amaçları

c-Fıkıh ve Temel Bilgiler Dersinin Amaçları

d- Okulumuzun Misyon ve Vizyonu Hakkında Bilgi

3-Atatürk İlke ve İnkılâplarına Yıllık Planların İlgili Konularında Yer Verilmesi

4-İmam Hatip Liseleri Fıkıh Dersi ve Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının

Okunması

5-Yıllık Planların Hazırlanması

6-Ders İşlenişi, Metot ve Teknikler

7-Kaynak Araç ve Gereçler

8-Yazılı ve Sözlü Sınavlarda Uygulanacak Esaslar ve Yazılı Tarihlerinin Tespiti

9-Yıllık Ödevlerin Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususların Tespiti.

10-Diğer Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği

11-Dilek ve Temenniler

KARARLAR

1- Açılış ve Yoklama

Fıkıh ve Temel Dini Bilgiler Dersi zümre öğretmenleri kurulu Okul Müdürü Mehmet Rami

ÖZALAN başkanlığında 20.09.2007 tarihinde saat 12.00 da okul kütüphanesinde toplandı.

Zümre Başkanı iyi dilek ve temennilerini belirttikten sonra yoklamayı yaptı. Yoklama sonunda Fıkıh ve Temel Dini Bilgiler dersine giren öğretmen arkadaşlarımızın toplantıya

katıldıkları tespit edildi. Kurul yazmanlığına oy birliği ile Metin AKÇAM seçildi. Daha sonra gündemin diğer maddelerine geçildi.

2-Amaçlar

14.06.1973 kabul tarihli ve 1739 sayılı ve değişik 16.06.1983 tarih ve 2842 tarihli değişikliğiyle Türk Milli Eğitim Temel Kanunu Ömer AKYÜREK tarafından okundu. Bu kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde ders öğretmenlerinin bu yasayı kendilerine rehber edinerek öğrencilere en iyi şekilde aktarılması önemle vurgulandı. Zümre Başkanı Türk milletinin millî ahlâkî insanî ve kültürel değerlerini kavratmakla ilgili yasalar doğrultusunda davranılmasını istedi. İmam Hatip Liselerinin ve Fıkıh ve Temel Bilgiler Dersinin Amaçları da okundu. Bu amaçlara da uyulması hatırlatıldı. Okulumuzun Misyon ve Vizyonu Hakkında bilgi verildi.

3-Atatürk İlke ve İnkılâplarına Yıllık Planların İlgili Konularında Yer Verilmesi

Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında söz alan Süleyman YİĞİT Atatürk İlke ve

İnkılâplarının derste işlenirken Tebliğler Dergisinde belirtilen esaslar doğrultusunda hareket

edilmesi gerektiğini ifade etti.

4-İmam Hatip Liseleri Fıkıh Dersi ve Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretim

Programlarının Okunması

İmam Hatip Liseleri Fıkıh Dersi ve Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretim Programları okundu. Derslerin bu programa göre işlenilmesi hatırlatıldı.

5-Yıllık Planların Hazırlanması

Zümre başkanı Mehmet CINDIR yıllık planların müfredat programına uygun bir şekilde hazırlanmasının gerekliliği üzerinde durarak şu açıklamaları yaptı: Yıllık plânlar çalışma takvimi göz önünde bulundurularak yapılmalı. Ünite konuları konunun özelliğine göre haftalara dağılımı iyi yapılmalıdır. MEB Tebliğler Dergisinde tavsiye edilen kitaplardan faydalanarak yıllık plânlar hazırlanmalıdır.

6-Derslerin İşlenişi, Metot ve Teknikler

Nurettin ARSLAN: Ders öğretmeni o günkü konuyu anlatmaya başlamadan önce bir

evvelki konuyu ana hatlarıyla özetleyip, yeni işleyeceği konu ile irtibat kurmalı.

Metin AKÇAM: Ders öğretmeni dersi işlerken konunun genel karakteristik yapısına göre bir veya birkaç metodu aynı derste kullanabilir. Öğrenci merkezli konu işlenmeli. Konular

öğrencilere dağıtılmalı, öğrenci konuya hazırlıklı olarak gelmeli, (CD, kaset, broşür vb. faydalanarak) konuyu o anlatmalıdır. Konu işlendikten sonra öğretmen konuyu tekrar özetleyerek anlaşılıp anlaşılmadığının tespitine yönelik öğrencilere yönelteceği bir takım sorular ve bu sorulara verilecek cevapların doğruluk ve isabetliliğine göre değerlendirme yapmalıdır.

Necati AYDIN: Konular gerek görüldüğünde öğretmen tarafından takdim ve tehiri

yapılabilmedir. Ayrıca dinî terimler basite indirgenerek, tanıma boğmadan verilmelidir. Derslerde güncel sorulara da yer verilebilmelidir.

Abdullah ÖZTÜRK: Öğrencilerin derste aktif ve başarılı olmalarını sağlayabilmemiz için

derse hazırlıklı gelmeli ve öğrencilerin bu çalışmaları notla değerlendirilmelidir.

Zümre öğretmenler kurulumuz bu önerileri benimseyerek kabul etti.

7-Kaynak Araç ve Gereçler

Kaynak olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye kurulunun tavsiye ettiği kitap ve kaynakların derste kullanılacağını bununla beraber dersin konusuna göre diğer kaynak eserlerden de yararlanılması gerektiği ifade edilerek öğrencilerimize okul kütüphanesindeki kaynak eserlerin tanıtılması açısından, öğrencilerin kütüphaneye yönlendirilmesinin gerekliliği ifade edildi. Bir dersimizi okul kütüphanesinde yaparak özellikle Fıkıh ve Temel Bilgiler dersiyle ilgili kitapların tanıtımı üzerinde durulması gerekir denildi. Ayrıca derslerde mümkün oldukça CD’lerden faydalanarak bilgisayar destekli eğitim uygulanacaktır.

8-Yazılı ve Sözlü Sınavlarda Uygulanacak Esaslar ve Yazılı Tarihlerinin Tespiti

Yönetmenlik gereği her dönem haftada iki saatlik dersler için en az iki yazılı ve bir sözlü imtihanın yapılması gerektiği, ancak istendiği takdirde bu sayının artırılabileceği ifade edildi. Sınıflar arasında birlikteliğin sağlanması için yazılı sınavlardan birisinin ortak olması, bunun da ikinci dönemin 2. yazılı sınavı olması, gerektiğinde ortak sınavın sayısı artırılabileceği kararı zümre kurulumuz tarafından kabul edildi. Yazılılarda şu esaslar göz önüne alınacaktır:

Yazılı sınavlar yıllık ders plânındaki ders konularını ve dersin amaçlarını göz önünde

bulundurarak hazırlanacaktır. Yazılı sınavlar çok sorulu, kısa ve net cevaplı olarak yapılacaktır. Test veya klâsik usulde sınav yapılacaktır. Yazılı sınavların tarihi mutlaka en az bir hafta öncesinden duyurulacaktır.

Sözlü notu için ayrı bir ders saati ayrılmayacak. Öğrencilerin ders içindeki etkinlikleri, dersle ilgili araştırma çalışmaları, derse hazırlıkları, dersleri zamanında yapması, kulüp çalışmalarındaki faaliyetleri değerlendirilerek verilecektir.

9-Yıllık Ödevlerin Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Verilecek ödevler ödev yönetmenliği göz önünde bulundurularak, öğrencilerin yapabileceği seviyede ve araştırmaya yönelik olacaktır.

Ödevlerin Değerlendirilmesi:

a- Konuyu Hazırlama : 20 puan b- Kaynak ve Araştırma : 30 puan

c- Tertip ve Düzen : 20 puan d- İmla, Dilbilgisi : 15 puan

e- Zamanında Teslim : 15 puan

Toplam:100 puan üzerinden yapılacaktır.

10-Diğer Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği

Diğer Zümre Öğretmenleriyle, ihtiyaç görüldüğünde bir araya gelinerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının gerekliliği görüşü kabul edildi.

11-Dilek ve Temenniler

2007–2008 Eğitim-Öğretim yılının öğrencilerimize ve bütün ulusumuza hayırlı olması temenni edildi.

Zümre Başkanı

Mehmet CINDIR

Üye Üye Üye Üye

Süleyman YİĞİT Mehmet EKİM Metin AKÇAM Ömer AKYÜREK

Üye Üye Üye Üye

Abdullah ÖZTÜRK Hüseyin ÇELİK Nurettin ARSLAN Necati AYDIN

Üye

Fikret AÇIKGÖZ

Uygundur

Okul Müdürü

M. Rami ÖZALAN

2007 2008 yıllık plan

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM-HATİP VE İMAM-HATİP LİSES

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 9. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (1. DÖNEM)

Tarih

Hafta

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL

ÜNİTE – 5 İSLAMİ İBADETLER

17

21

1

Ders ve müfredat hakkında

ön bilgi sahibi olur

Orucu bozan ve bozmayan

şeyleri bilir

Orucun insan hayatına kazandırdığı anlamları kavrar

1- Ders ve müfredatı hakkında bilgi – Oruç (Orucun tanımı)

1- Oruç (Orucun önemi)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı(D.İ.B.Y.)

İlmihal 1 – 2

(T.D.V. Heyet)

24

28

2

1-Oruç (Orucun farz olmasının şartları)

1-Oruç (Orucu bozan şeyler)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

EKİM

01

05

1

1- Oruç (Orucu bozmayan şeyler)

1- Oruç (Orucun çeşitleri)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

08

12

2

1- Oruç (Orucun kiişisel ve toplumsal faydaları)

1- Oruç (Sahur – İftar – Teravih – Fitre)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Ramazan Bayramı (11-12-13 Ekim – Perşembe-Cuma-C.tesi)

15

19

3

Namazın önemini ve

faziletlerini bilir

Namazı bozan,

bozmayan şeyleri bilir

Namazın insan hayatına kazandırdığı anlamları kavrar

Namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, âdâbını bilir

1- Namaz (Namazın tanımı – Namazla ilgili ayet ve hadisler)

1- Namaz (Namazın önemi ve faydaları)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

22

26

4

1- Namaz (Namaza hazırlık - Abdest)

1- Namaz (Boy abdesti - Teyemmüm)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

29

02

5

1- Namaz (Namazın farzları) – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

1- Namaz (Namazın vacipleri, sünneti, adabı)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim – Pazartesi)

KASIM

05

09

1

1- Namaz (Namazı bozan şeyler – Namazın mekruhları)

1- Namaz (Namazın çeşitleri) - 10 Kasım Atatürk’ü anma

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Atatürk’ün vefatı (10 Kasım – C.tesi)

12

16

2

1- Namaz (Namazın kılınışı)

1- I. Yazılı Yoklama

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

I. Yazılı Yoklama

19

23

3

Zekatın insan ve toplum

hayatına kazandırdığı

manevi zenginliği bilir

1- Zekat (Zekatın tanımı – Zekatla ilgili ayet ve hadisler)

1- Zekat (Zekatın kişisel ve toplumsal faydaları)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

öğretmenler Günü (24 Kasım – C.tesi)

26

30

4

1- Zekat (Zekatın farz olmasının şartları)

1- Zekat (Zekat verilen yerler – Zekatı verilen mallar ve miktarları)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

ARALIK

03

07

1

Zekatın insan ve toplum

hayatına kazandırdığı

manevi zenginliği bilir

1- Hacc (Haccın tanımı – Haccla ilgili ayet ve hadisler)

1- Hacc (Haccın önemi – Haccın farz olmasının şartları)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

10

14

2

1- Hacc (Haccla ilgili terimler – İhram, Tavaf, Sa’y, Vakfe, Mîkat)

1- Hacc (Hacc ibadetinin yapılış şekli)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

17

21

3

Salih amel ve dua bilincini kazanır

1- Salih Amel

1- Dua

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Kurban Bayramı (20-21-22-23 Aralık – Perşembe-Cuma-C.tesi-Pazar)

ÜNİTE – 1 DİN KAVRAMI

24

28

4

Dinin mahiyetini kavrar

Dinin insan için araç olarak önemini kavrar

1- Din nedir?

1- Din ve insanın anlam arayışı

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı(D.İ.B.Y.)

OCAK

31

04

1

1- İnsanlık tarihinde din olgusu

1- Dinlerin ortak amaçları ve islam dini

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Yılbaşı Tatili (01 Ocak – Salı)

ÜNİTE – 2 DİN – BİLİM İLİŞKİSİ

07

11

2

Dinlerin ortak amaçlarını kavrar ve başka din mensuplarına karşu hoşgörülü davranır

İslamiyetin bilimle

çatışmadığını kavrar

1- Akıl, vahiy ve bilim – Bilimlerin sınıflandırılması ve bilimsel yöntem

1- Din ve bilimin alanları – Tarihte din ve bilim ilişkisi

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı(D.İ.B.Y.)

Müslüman İlim Öncleri Ansiklopedisi (Şaban DÖĞEN)

14

18

3

1- Dini öğrenmede bilimin ve bilimsel yöntemin önemi

1- II. Yazılı yoklama

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

II. Yazılı Yoklama

21

25

4

1- İslam ve bilim

1- Müslümanların bilime katkıları

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM-HATİP VE İMAM-HATİP LİSESİ

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 9. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (2. DÖNEM)

Ay

Tarih

Hafta

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ÜNİTE – 4 İSLAM’IN İMAN ESASLARI

ŞUBAT

1

İslamiyetin iman esaslarını kavrar

1-Allah’a iman (Allah’ın varlığının delilleri)

1-Allah’a iman (Allah’ın sıfatları – Zâtî sıfatlar – Subûtî sıfatlar)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı(D.İ.B.Y.)

İslam Akaidi

Doç. Dr. A. Lütfi Kazancı

2

İslamiyetin iman esaslarını kavrar

1-Ahiret gününe iman (Tanım – Konuyla ilgili ayet ve hadisler)

1-Ahiret gününe iman (Ahiretin varlığının delilleri)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

3

İslamiyetin iman esaslarını kavrar

1-Peygamberlere iman (Peygamberlerin gönderiliş nedenleri)

1-Peygamberlere iman (Peygamberlerin sıfatları)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

MART

1

İslamiyetin iman esaslarını kavrar

1-Meleklere iman (Meleklerin özellikleri – İlgili ayet ve hadisler)

1-Meleklere iman (Meleklere inanmanın yararları – 4 büyük melek)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

2

İslamiyetin iman esaslarını kavrar

1-Kitaplara iman (Kitapların gönderiliş nedenleri –ilgili ayet ve hadisler)

1-Kitaplara iman (Suhûf – 4 büyük kitap ve özellikleri)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

3

İslamiyetin iman esaslarını kavrar

1-Kaza ve kadere iman (Terimlerin anlamları – İlgili ayet ve hadisler)

1-Kaza ve kadere iman (Kader inancının delilleri ve faydaları)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Çanakkale Zaferi (18 Mart – Salı)

ÜNİTE – 3 KUR’AN-I KERİM VE Hz. MUHAMMED ( SAV)

4

Vahyi anlamlandırır - Kur’an-ı Kerim’den önceki kitapları bilir

1-Vahiy nedir? – Kur’an-ı Kerim’den önceki kitaplar

1-Tevrat – Zebur - İncil

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı(D.İ.B.Y.)

İslam Peygamberi

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah

Hz. Peygamberimizin Hayatı

Salih Suruç

NİSAN

1

Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini ve ana konularını bilir

1-Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

1-Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

2

1-Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

1-I Yazılı Yoklama

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

I. Yazılı Yoklama

3

Hz. Muhammed’in (sav)

hayatını bilir

1-Hz. Muhammed’in (sav) hayatı (Doğumu, çocukluk ve gençlik yılları)

1-Hz. Muhammed’in (sav) hayatı (İlk vahiy – Mekke dönemi hayatı)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

4

1-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1-Hz. Muhammed’in (sav) hayatı (Medine dönemi ve vefatı)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı (Çarşamba)

5

Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’i anlatışını kavrar

1-Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. Muhammed (sav)

1-Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. Muhammed (sav)

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

MAYIS

ÜNİTE – 7 TEMEL İSLAMİ BİLİMLER

1

Kelam, İslam tarihi, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve diğer islami bilim dallarının bilimsel yöntemlerle hazırlandığında İslam’ın evrensel boyutunu ortaya çıkardığını kavrar

1-Kelam

1-İslam Tarihi

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı(D.İ.B.Y.)

İslam Ansiklopedisi

(T.D.V. Heyet)

2

1-Tefsir

1-Hadis ı

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

3

1-Fıkıh – 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayram

1-Diğer bilim dalları

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

19 Mayıs Ataürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (Pazartesi)

ÜNİTE – 5 İSLAMİYET VE AHLAK

4

İslamın ahlak esaslarını kavrar

1-Ahlak kavramı – Doğruluk – Adalet

1-İyilik etmek – İnsan sevgisi ve saygı – Hoşgörü

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı(D.İ.B.Y.)

İslam Ansiklopedisi

(T.D.V. Heyet)

HZRN

1

1-Çevre bilinci – Temizlik ve sağlık

1-II. Yazılı Yoklama

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

II. Yazılı Yoklama

ÜNİTE – 8 DİN VE SOSYAL DEĞİŞME

2

Din, birey, toplum ve sosyal değişmeyi kavrar

1-Din, birey ve toplum – Sosyal değişme – Dinin dinamik boyutu

1-İslamiyete göre sos. Değ. Ve Gel. – Yeni bir uygarlık yaratmak

Anlatım-Örnekleme Betimleme -Soru - cevap

Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı(D.İ.B.Y.)

Bu plan 10/05/1999 tarih ve 39 sayılı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü İmam-Hatip Lisesi ve Anadolu İmam-Hatip Liseleri meslek dersleri öğretim planları ve 2488 sayılı tebliğler dergisi esas alınarak hazırlanmıştır.

Zümre Öğretmenleri

UYGUNDUR

OKUL MÜDÜRÜ

M.RAMİ ÖZALAN

TEVFİK İLRİ İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2007-2008 Eğitim - Öğretim YILI 11. SINIFLAR FIKIH DERSİ YILLIK PANI

11.SINIFLAR

A

H

T

HEDEF ve DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ VE GEREÇ

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1

2

İslam hukukunun tarihsel

sürecini bilir

1-Müfredat hakkında bilgi

1-Fıkıh ilminin tanımı-konusu –amacı

Anlatım-Örnekleme -Soru Cevap - Tartışma

İSLAM HUKUK İLMİNİN ESASLARI

PROF .DR. ZEKİYUDDİN ŞABAN

PROF .DR. İBRAHİM KAFİ DÖNMEZ

İSLAM FIKHI

ANSİKLOPEDİ

PROF.DR.VEHBE ZÜHEYLİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KUR’AN-I KERİM

MEALİ

İMAM HATİP LİSELERİ DERS KİTABI FIKIH

PROF. DR. MEHMET ERDOĞAN

2

2

1-Fıkıh-Fıkıh usulü ilişkisi

1-Fıkıh ilminin diğer ilimlerle ilişkisi

EKİM

1

2

İslam hukukunun tarihsel

sürecini bilir

Fıkıh mezheplerini bilir

1-Fıkıh ilminin doğuşu

1-Hz.Peygamber ve sahabe devrinde Fıkıh

Anlatım-Örnekleme -Soru Cevap - Tartışma

Ramazan Bayramı 23 -24-25 Ekim Pazartesi –Salı- Çarşamba

10 Kasım Atatürk’ün vefatı

2

2

1-Tabiiler ve müçtehit imamlar devrinde Fıkıh

1-Fıkıh Mezhepleri

3

2

1-Hanefi Mezhebi

1-Şafi Mezhebi

4

2

1-Maliki Mezhebi

1-Hanbeli Mezhebi

KASIM

1

2

Fıkıh mezheplerini ve mecelleyi bilir

Fıkhın kanunlaştırılması

Sürecini bilir

İslam hukukunun kaynaklarını bilir

1-Mensubu kalmayan fıkıh mezhepleri

1-Fıkhın kanunlaştırılması (Mecelle)

Anlatım-Örnekleme -Soru Cevap - Tartışma

24 Kasım öğretmenler Günü

2

2

1- Kanunlaştırma sonunda Fıkıh

1- İslam hukukunun nassa dayanan kaynakları: Kuran-ı Kerim ve Sünnet

3

2

1-İslam hukukunun diğer kaynakları: İcma

1-I. Yazılı yoklama

4

2

1-İslam hukukunun diğer kaynakları:Kıyas

1-İstihsan

5

2

1-Maslahatı Mürsele

1-Seddi Zerai

ARALIK

1

2

İslam hukukunun kaynaklarını bilir

Kur!an ve sünnetten hüküm çıkarma metotlarını bilir

1-Örf ve adetler

1-İstishab ve ıstıslah

Anlatım-Örnekleme -Soru Cevap - Tartışma

Kurban Bayramı 31 Aralık 1-2-3 Ocak Pazar Pazartesi Salı Çarşamba

2

2

1-Şer’i hüküm kavramı- kısımları

1-Teklifi hükümler:Vacip-haram-mendup..

3

2

1-Vaz’i hükümler:Sebep-şart-mani-sıhhat.Hakim

1-Mükellef-Yükümlülüğün temel şartları

4

2

1-Yükümlülüğe konu olan eylemler

1-Ehliyeti ortadan kaldıran durumlar

OCAK

1

2

Mukellefin şartlarını bilir

1-Yükümlülüklerde kolaylık-Yükümlülüklerin azlığı

1-Yasamada tedricilik

Anlatım-Örnekleme -Soru Cevap - Tartışma

2

2

1-II.Yazılı yoklama

1-Kamu yararının gözetilmesi

3

2

1-Hz.Muhammed’in içtihada verdiği önem

1-Sahabe ve Tabiin içtihatlarından örnekler


A

H

T

HEDEF ve DAVRANIŞLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİK

ARAÇ VE GEREÇ

DEĞERLENDİRME

ŞUBAT

1

2

Hz.Muhammed’in içtihada verdiği önemi bilir

İçtihadın önemini gerekliliğini bilir

İçtihadın şartlarını bilir

1-İçtihadın taklit ve taassubu önlemedeki rolü

1-İçtihadın gerekliliği ve çağdaşlaşma

Anlatım-Örnekleme -Soru Cevap - Tartışma

İSLAM HUKUK İLMİNİN ESASLARI

PROF .DR. ZEKİYUDDİN ŞABAN

PROF .DR. İBRAHİM KAFİ DÖNMEZ

İSLAM FIKHI

ANSİKLOPEDİ

PROF.DR.VEHBE ZÜHEYLİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KUR’AN-I KERİM

MEALİ

İMAM HATİP LİSELERİ DERS KİTABI FIKIH

PROF. DR. MEHMET ERDOĞAN

2

2

1- İçtihadın şartları

1- Sosyal değişme ve içtihat

3

2

1- Lafzi yorum:Söz-anlam-hüküm ilişkisi

1- Konulduğu anlam açısından sözcükler

MART

1

2

Kur’an ve sünnetin lafız bakımından çözümünü bilir

Kişinin Allah’a karşı yükümlülüklerini bilir

1- Konulduğu anlam bakımından sözcükler

1- Anlama delaleti açısından söz ve ifadeler

Anlatım-Örnekleme -Soru Cevap - Tartışma

18 Mart Çanakkale Zaferi

2

2

1- Amaçsal yorum ( Ta’lil)

1- İbadetin tanımı- amacı-çeşitleri

3

2

2- Şekil ve şartları belli ibadetler: Namaz

4

2

2-Oruç

NİSAN

1

2

Kişinin Allah’a karşı yükümlülüklerini bilir

Muamelat ile ilgili hükümleri bilir

2-Hacc

Anlatım-Örnekleme -Soru Cevap - Tartışma

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2

2

1-Zekat

1- I.Yazılı Yoklama

3

2

1- Belli şekle ve şarta bağlı olmayan ibadetler

1-Aile hukuku: Evlenme-boşanma

4

2

1-Ticari ilişkiler-akitler

MAYIS

1

2

Muamelat ile ilgili Hükümleri bilir

Hak –yetki ve sorumlu lukların sınırlarını bilir

1-Ölüme bağlı tasarruflar:Miras –vasiyet

1-Diğer hukuki ilişkiler

Anlatım-Örnekleme -Soru Cevap - Tartışma

19 Mayıs Ataürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

2

2

1-Yaşama hakkı ve buna yönelik eylemler

1-Hak –hukuk ihlali-yaptırım kavramları

3

2

2- Mülkiyet hakkı ve buna yönelik eylemler

4

2

1-Aile birliğinin korunması

1-Aile düzenine yönelik haksız eylemler

5

2

2- Kişi ve toplum sağlığı ve bunlara yönelik haksız eylemler

HAZİRAN

1

2

Hak –yetki ve sorumlu lukların sınırlarını bilir

1-İnanç hürriyeti ve buna yönelik haksız eylemler

1-II.Yazılı yoklama

Anlatım-Örnekleme -Soru Cevap - Tartışma

2

2

2-Yıl sonu Değerlendirmesi

DERS VE ZÜMRE ÖĞRETMENLERİNİN ADI SOYADI VE İMZASI UYGUNDUR

OKUL MÜDÜRÜ

M.Rami ÖZALAN