24 Ocak 2008 Perşembe

11. dinler tarihi 1. sınav soruları

2005-2006 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 11-A SINIFI II.DÖNEM I. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ YAZILISI CEVAP ANAHTARI

S-1 Ülkemizde tarihi Hıristiyan gruplar olarak hangileri bulunmaktadır?

C-Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Arap Ortodokslar bulunmaktadır. Bunun yanında misyonerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Katolik ve Protestan gruplar da vardır.

S-2 Türkiye topraklarındaki Yahudi nüfusunun çoğalması ne zaman olmuştur?

C- 1942 yılında gerçekleşen İspanya sürgününden sonra olmuştur.

S-3 Saba taycılar nasıl bir inanç sistemi geliştirmişlerdir, özünü ne oluşturmaktadır?

C- Müslüman görüntüsü altında Ortodoks Yahudilikten farklı olarak Tevrat kabbala ekolüne bağlı olarak bir sistem geliştirmişlerdir. Sistemlerinin özünü Mesih beklentisi oluşturmaktadır.

S-4 Türkiye de Yahudi ve Hıristiyan grupların başında bulunan temsilcileri kimlerdir?

C- Yahudilerin başında İstanbul’daki Hahambaşılık , Hıristiyanların başında da İstanbul da ki Fener Rum Ortodoks Patrik hanesi bulunmaktadır.

S-5 Budizm deki Nirvana neyi ifade eder?

C- Defalarca dünyaya gelme çemberinden kurtulmayı ifade eder.

S-6 İslam’ın dini anlamını yazınız

C- Yüce Allah’a Teslim olup ona itaat etmek, Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği her şeyi bütün varlığıyla benimsemek ve bunu yaşantısında göstermektir.

S-7 Budizmin ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

C- Hinduizm in çok tanrıcılığına , Brahman denilen din adamlarının otoritesine ve kast sistemine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

S-8 Hinduizme göre hayatın amacı nelerdir?

C- Hayatın dört amacı vardır. Bunlar; Dürüstlük , helal kazanç , mutluluk ve kurtuluştur

S-9 Hinduizmdeki karma inancı neye denir?

C- Kişinin kaderini belirleyen ve amellere karma denir.

S-10 Kur’an-ı Kermde Hz. İbrahim’in nasıl bir inanca sahip olduğu belirtilir?

C- Hz. İbrahim’in Yahudi ve Hıristiyan olmadığı ancak onun Hanif bir Müslüman olduğu belirtilir

2005-2006 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 11-B SINIFI II. DÖNEM I. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ YAZILISI CEVAP ANAHTARI

S-1 Ülkemizde tarihi Hıristiyan gruplar olarak hangileri bulunmaktadır?

C-Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Arap Ortodokslar bulunmaktadır. Bunun yanında misyonerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Katolik ve Protestan gruplar da vardır.

S-2 Sabataycılar nasıl bir inanç sistemi geliştirmişlerdir, özünü ne oluşturmaktadır?

C- Müslüman görüntüsü altında Ortodoks Yahudilikten farklı olarak Tevrat kabbala ekolüne bağlı olarak bir sistem geliştirmişlerdir. Sistemlerinin özünü Mesih beklentisi oluşturmaktadır.

S-3Budizmin iki ana mezhebini birer cümleyle açıklayarak yazınız.

C- Hinayana: Bireysel kurtuluşu esas alır. Mahayana: Toplu kurtuluşu esas almaktadır.

S-4 Hinduizmdeki kastın tanımını yapınız

C- Aynı işi yapan, atadan miras kalan hakları, görevleri ve adetleriyle birbirine bağlı olan insanlar topluluğudur

S-5 Eski Hindu öğretisine göre hayatın amacı nedir?

C- Nihai gerçeklikle birleşmektir.Bu gerçeklik Brahmadır.İnsan Brahmadan gelmiştir ve tekrar ona dönecektir.

S-6 Tenasüh ve Reenkarnasyonu tanımlayınız?

C- Tenasüh,ölen kişinin ruhunun bir bedenden diğerine geçmesidir. Reenkarnasyon; ruh göçü olmaksızın kişinin yeniden bedenlenmesi,yani dünyaya gelmesi anlamına gelir.

S-7 Budizm’in dünya görüşü nedir? Kısaca belirtiniz.

C- Dünyaya değer vermez. Dünya insan için acı ve ıstırap demektir.Bu acı ve ıstırapların kaynağı dünyaya bağlılıktır. Dünyaya bağlı olan kişi arzu ve ihtiraslarının kurbanı olur.

S-8 İslam kelimesinin sözlük anlamlarını yazınız.

C- İtaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, esenlikte ve barışta olmak.

S-9 Özellikle Katolik Hıristiyanların diğer dinler arasında Yahudiliğe daha çok değer vermelerinin başlıca nedeni nedir?

C- Hz. İsa’nın ve ilk Hıristiyanların Yahudi olmasıdır

S-10 Hıristiyanlıkta vaftiz olan kişinin ne olduğuna inanılır?

C- Asli günahtan arınarak yeniden doğduğuna, Hz. İsa’nın manevi bedenine katıldığına inanılır.

2005-2006 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 11-C SINIFI II. DÖNEM I. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ YAZILISI CEVAP ANAHTARI

S-1 Hıristiyan mezheplerden Monofizit mezheplerin özelliği nedir? Hangi kiliseler bu mezheblere bağlıdır?

C- Hz. İsa’da sadece ilahi tabiatın bulunduğunu savunan mezheplerdir. Günümüzdeki Ermeni, Süryani, Habeş ve Kıpti kiliseleri bu mezhebe dahildir.

S-2 Hıristiyanlıkta vaftiz olan kişinin ne olduğuna inanılır?

C- Asli günahtan arınarak yeniden doğduğuna, Hz. İsa’nın manevi bedenine katıldığına inanılır.

S-3 Hıristiyanlıktaki sakramentler neyi simgeler?

C- Hz. İsa’nın Filistin’deki yaşamı boyunca yaptıklarını simgeler.

S-4 Budizmin ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

C- Hinduizm in çok tanrıcılığına , Brahman denilen din adamlarının otoritesine ve kast sistemine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

S-5 Eski Hindu öğretisine göre hayatın amacı nedir?

C- Nihai gerçeklikle birleşmektir.Bu gerçeklik Brahmadır.İnsan Brahmadan gelmiştir ve tekrar ona dönecektir.

S-6 Ülkemizde tarihi Hıristiyan gruplar olarak hangileri bulunmaktadır?

C-Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Arap Ortodokslar bulunmaktadır. Bunun yanında misyonerlik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Katolik ve Protestan gruplar da vardır.

S-7 Sabataycılar nasıl bir inanç sistemi geliştirmişlerdir, özünü ne oluşturmaktadır?

C- Müslüman görüntüsü altında Ortodoks Yahudilikten farklı olarak Tevrat kabbala ekolüne bağlı olarak bir sistem geliştirmişlerdir. Sistemlerinin özünü Mesih beklentisi oluşturmaktadır.

S-8 Budizm’in dünya görüşü nedir? Kısaca belirtiniz.

C- Dünyaya değer vermez. Dünya insan için acı ve ıstırap demektir.Bu acı ve ıstırapların kaynağı dünyaya bağlılıktır. Dünyaya bağlı olan kişi arzu ve ihtiraslarının kurbanı olur.

S-9 Hinduizmdeki kastların isimlerini yazınız.

C- Brahmanlar kastı -Kşatriya kastı -Vaisya kastı -Sudra kastı

S-10 Kur’an-ı Kerimde Hz. İbrahim’in nasıl bir inanca sahip olduğu belirtilir?

C- Hz. İbrahim’in Yahudi ve Hıristiyan olmadığı ancak onun Hanif bir Müslüman olduğu belirtilir.


2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI K.DİNLER TARİHİ I. DÖNEM ORTAK YAZILISI

1-Din keleme olarak aşağıdakilerden hangisi olarak kullanılmaz?

a)Kanun b)Tembih c)İtaat d)Adet

2-Dinleri tarafsız olarak inceleyen,Karşılaştımalı Dinler Tarihi açısından büyük öneme sahip olan ‘’El-Asar’ül-Bakiye’’ adlı eser kime aittir?

a)Maturidi b)Cüveyni c)Bağdadi d)Biruni

3-Her sabah ibadetinde ‘’Geciktiği halde mesihin geleceğine inanırım’’ diyen din mensubu kimdir?

a)Yahudi b)Müslüman c)Budist d)Hıristiyan

4-Aşağıdaki mabetlerden hangisi yahudilere aittir?

a)Kilise b)Doom c)Sinagog d)Katedral

5-Yahudi ve hıristiyan kültürüne ait bilgiler olup bazı tefsirlerde yer alan mitolojik olaylara ne ad verilir?

a)Kültür b)Misyonerli c)Efsane d)İsrailiyat

6-Aşağıdakilerden hangisi dinde evrimi savunmayan dinlerin kaynağının vahye dayalı olduğunu benimseyen batılı bilim adamıdır?

a)Max Müller b)Taylor c)Durkheim d)Crawley

7-Tanrının ismini söylemeyen Yahudiler ona nasıl hitap ederler?

a)Baba b)Elohim c)Adonay d)Elay

8-Aşağıdakilerden hangisi geleneksel (ilkel kbile) dinlerdendir?

a)Caynizim b)Dinka c)Yahudilik d)Budizm

9-Denizin yarılması ve elindeki asa’sının yılana dönüştüğü mucizelerin sahibi olan peygamber kimdir?

a)Hz.İbrahim b)Hz.İsa c)Hz.Musa d)Hz.Muhammet

10-Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik,Hıristiyanlık ve İslamiyet in ortak inançlarındandır?

a)Allah b)Peygamber c)Kitap d)Ahiret

11)17.yy.da Yahudiler için İzmir de çıkmış Mesih kimdir?

a)Sabatay Sevi b)Kubilay Sevi c)Sabatay Mira d)Kubilay Mira

12-Tevratı kabul etmeyen yahudi mezhebi hangisidir?

a)Yahudi b)Hıristiyan c)Modern yahudilik d)Müşrik

13-Aşağıdakilerden hangisi Yahudilere göre inanç bakımından bir insan tipi değildir?

a)Hıristiyan b)Yahudi c)putperest d)Nuhi

14-Kur’an-ı Kerimde ‘’Müslümanlara en şiddetli’’olarak müşriklerle beraber sayılan din mensupları kimlerdir?

a)Hanifler b)Mecusiler c)Hıristiyanlar d)Yahudiler

15-Aşağıdakilerden hangisi diğer dinleri öğrenmenin önemini belirtmez?

a)Genel kültür b)Misyonerlik faliyetlerini tanıma c)İslam topraklarını genişletme d)Eksikliklerimizi tanıma

16-Yahudilere göre Nuh (as)a verildiği kabul edilen prensi kaç adettir?

a)6 b)7 c)8 d)9

17-On emre uyan, cumartesi yasaklarını aşırı uygulayan ve daha tutucu olan Yahudi mezhebi hangisidir?

a)Protestan b)Muhafazakar c)Modern d)Ortodoks

18-Aşağıdakilerden hangisi on emir arasında yer almaz?

a)Pazar gününü daima kutsal kılacaksın b)Çalmayacaksın c)Öldürmeyeceksin d)Komşunun evine tamah etmiyeceksin

19-Hz. Süleyman (as) tarafından yaptırılan ve günümüze sadece bir duvarı kalan mabedin, bu duvarı Yahudilerce hangi isimle anılır?

a)Günah duvarı b)Süleyman duvarı c)Ağlama duvarı d)Kutsal duvar

20-İsrail kimin lakabıdır?

a)Hz. Harun b)Hz.Yakup c)Hz.Yuşa d)Hz. İshak

21-Yahudilere göre Tanrı onların atalarıyla ahitleşmiştir,Tevrat ı sadece onlara vermiştir.

Bu özelliklerinden dolayı Yahudiler kendilerini nasıl görürler?

a)Kral b)Seçilmiş c)Sevilen d)Mazlum

22-Bugünkü Yahudi konuşma ve yazı dili hangisidir?

a)Urduca b)Arapça c)İbranice d)Latince

23-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a)Hıristiyan-Tevrat b)Yahudi-İncil c)Yahudi-Papaz d)Yahudi-Tevrat

24-Yahudiler Davut soyundan bir mesihin geleceğine inanırlar.Hıristiyanlar Yahudilerin beklediği bu Mesihin kim olduğunu savunurlar?

a)Hz. Musa b)Hz. İsa c)Hz. Zekeriyya d)Hiçbiri

25-Hangisi Hz. Nuh(as) a verildiğine inanılan kanundur?

a)Putperestlikten kaçınmak b)Kan dökmemek c)Adil ve dürüst olmak d)Hepsi

CEVAP ANAHTARI

A

B

C

D

A

B

C

D

1

X

14

X

2

X

15

X

3

X

16

X

4

X

17

X

5

X

18

X

6

X

19

X

7

X

20

X

8

X

21

X

9

X

22

X

10

X

23

X

11

X

24

X

12

X

25

X

13

X


2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI K.DİNLER TARİHİ II. DÖNEM ORTAK YAZILISI

S-1Hıristiyanların üçlü inanç sistemine ne denir?

a)cedid b)teklik c)teslis d)tashih

S-2Hıristiyanlığa göre Hz. İsa ne olarak kabul edilir)

a)yaratıcı b)kurtarıcı c)takdis eden d)baba

S-3Her sabah ibadetinde ‘’Geciktiği halde mesihin geleceğine inanırım’’ diyen din mensupları kimdir?

a)Hıristiyanlar b)Müslümanlar c)Budistler d)Yahudiler

S-4Sinagok Türkiye de hangi isimle anılır?

a)Havra b)Doom c)Mezuza d)Şapel

S-5Tora hangi kitabın diğer bir söylenişidir?

a)Zebur b)İncil c)Ahdi cedid d)Tevrat

S-6Aşağıdakilerden hangisi protestan mezhebinin özelliği değildir?

a)İncilin yorumu yapılır b)Rahipler evlenebilir c)Günah çıkarma vardır d)Hz.Meryem’e önem verilmez

S-7 Tanrı Yehovanın ismini söylemeyen Yahudiler ona nasıl hitap ederler?

a)Adonay b)Elohim c)Baba d)İsrail

S-8Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden değildir?

a)Ruhbanlık yoktur b)Bir kavme aittir c)Son ilahi dindir d)Asli günah yoktur

S-9Budizmin temel hedefi insanı yegane kurtuluş yolu olan mutluluk noktasına ulaştırmaktır. Erişilmesi istenen bu nokta nedir?

a)Nirvana b)Yoga c)Meditasyon d)Reankarnasyon

S-10Aşağıdakilerden hangisi İslam inancı içinde yer almaz?

a)Ahiret b)Melek c)Kutsal ruh d)Kitap

S-11Kur’an da ‘’Nasrani’’ olarak hitap edilen din mesubu hangisidir?

a)Yahudi b)Hıristiyan c)Mecusi d)Müşrik

S-12Merkezi İstanbul olan Hıristiyan mezhebi hangisidir?

a)Ortodoks b)Protestan c)Katolik d)Reformist

S-13Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammet(as)ın doğum ve ölüm tarihidir?

a)570-632 b)571-632 c)571-633 d)561-632

S-14Aşağıdakilerden hangisi Hindu kastı değildir?

a)Brahmanlar b)Sudra c)Vesayet d)Vaisya

S-15Aşağıdakilerden hangisi İslam da Hac ibadeti ile ilgili bir kavram değildir?

a)Arafat b)Mescidi kıbleteyn c)Mikat d)Kabe

S-16Aşağıdaki dinlerden hangisinde Mesihlik kavramı dinin inanç sistemi içerisinde yer almaz?

a)Budizm b)Yahudilik c)Hıristiyanlık d)İslamiyet

S-17Hıristiyanlıkla özdeşleşen ve dinini yaymakla görevli olan kişiye ne denir?

a)Misyoner b)Keşiş c)Mücahit d)Tebliğci

S-18Aşağıdakilerden hangisi teslisin unsurlarından değildir?

a)Baba b)Kutsal ruh c)Oğul d)Hz. Meryem

S-19Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan sakramentlerinden birisi değildir?

a)Kuvvetlendirme ayini b)Ekmek-şarap ayini c)Boşanma ayini d)Vaftiz ayini

S-20Aşağıdakilerden hangisi Yahudi inanç sistemine göre bir insan inanç kategorisi değildir?

a)Yahudi b)Nuhi c)Putperest d)İsevi

S-21Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a)Hıristiyan-havra b)Hıristiyan-sinagog c)Yahudi-havra d)Yahudi-kilise

S-22Ayette’’İnanlara en Şiddetli düşmanlar olarak.........bulursun’’ diye tanımlanan inanç insanı kimdir?

a)Hıristiyanlar b)Yahudiler c)Keşişler d)Bilginler

S-23Yahudiler Davut soyundan bir mesihin geleceğine inanırlar.Hıristiyanlar,Yahudilerin bu bekledikleri mesihin kim olduğunu savunurlar?

a)Hz. İsa b)Hz. Musa c)Hz. Zekeriyya d)Hiçbiri

S-24Hıristiyan inancına göre Hz. Adem ve Havva’nın cennetten çıkmalarına sebep olan ve daha sonraki insanlara da doğumla geçtiğine inanılan suça ne denir?

a)Asıl hata b)Asli günah c)Asli gerçek d)Kesbi günah

CEVAP ANAHTARI

A

B

C

D

A

B

C

D

1

O

O

O

O

14

O

O

O

O

2

O

O

O

O

15

O

O

O

O

3

O

O

O

O

16

O

O

O

O

4

O

O

O

O

17

O

O

O

O

5

O

O

O

O

18

O

O

O

O

6

O

O

O

O

19

O

O

O

O

7

O

O

O

O

20

O

O

O

O

8

O

O

O

O

21

O

O

O

O

9

O

O

O

O

22

O

O

O

O

10

O

O

O

O

23

O

O

O

O

11

O

O

O

O

24

O

O

O

O

12

O

O

O

O

25

O

O

O

O

13

O

O

O

O

Hiç yorum yok: