24 Ocak 2008 Perşembe

11. sınıf fıkıh 2. yazılı

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ I. DÖNEM 10. SINIFLAR FIKIH II. (otak) YAZILI SORULARI (A)


S-1 معرفة النفس ما لها و ما عليها

Yukarıdaki tanım kime göre, neyin tanımıdır?

a)İmamı Şafii- Usul b)İmam-ı Azam-Fıkıh usulü c)İmamı Malik-Hadis d)İmam-ı Azam-Fıkıh

S-2 Fıkıh ilminde uzmanlaşan kişiye ne ad verilir?

a)Fakih b)Muhaddis c)Fukaha d)Muallim

S-3 Bir olayın hükmünü başka bir olaya ictihat ile vermektir. Bu neyin tanımıdır?

a)İcma b)Kıyas c)İstishab d)İstihsan

S-4’’Aşağıdakilerden hangisi yükümlülükte iradi engellerden değildir?

a)Sefeh b)Sarhoşluk c)Cehalet d)Cunun

S-5 Kur’an-ın Mushaf haline getirilişi hangi fer’i kaynağa örnek olur?

a)Kıyas b)Maslahat c)İstihsan d)İcma

S-6 Bir mesele hakkında iki kıyastan birinin illeti daha etkili olduğundan,onun diğer kıyasa tercih edilmesine ne denir?

a)İstishab b)İcma c)İstıslah d)İstihsan

S-7 Aksine bir delil olmadıkça, var olan bir şeyin varlığının veya yok olan bir şeyin yokluğunun devamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)İstishab b)İstihsan c)İstıslah d)İstihlak

S-8Fıkıh usulünde kelamcı metot ilk devirlerde daha çok hangi mezhep alimlerince uygulanmıştır?

a)Hanefi b)Şafii c)Maliki d)Hanbeli

S-9Fıkıh ilmi aşağıdaki ilimlerden hangisine girer?

a)Sathi ilimler b)Akli ilimler c)Edebi ilimler d)Nakli ilimler

S-10 Sebebi nüzül kavramı neyi ifade eder?

a) Ayetlerin iniş nedenini b)Olayların sebeplerini c)Hadislerin sebebini d)Sünnetlerin nedenlerini S-11 Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin peygamber devri özelliklerinden değildir?

a)Vahye dayanması b)Tedriciliğin olması c)Münakaşanın olması d)Neshin olması

S-12 Raşit halifeler devri ne zaman başlar?

a)Peygamberden sonra b)Sahabeden sonra c)Tabiinden sonra d)Müctehit imamlardan sonra

S-13 Sahabenin fıkhi çalışma metodunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A

B

C

D

A

B

C

D

1

O

O

O

O

14

O

O

O

O

2

O

O

O

O

15

O

O

O

O

3

O

O

O

O

16

O

O

O

O

4

O

O

O

O

17

O

O

O

O

5

O

O

O

O

18

O

O

O

O

6

O

O

O

O

19

O

O

O

O

7

O

O

O

O

20

O

O

O

O

8

O

O

O

O

21

O

O

O

O

9

O

O

O

O

22

O

O

O

O

10

O

O

O

O

23

O

O

O

O

11

O

O

O

O

24

O

O

O

O

12

O

O

O

O

25

O

O

O

O

13

O

O

O

O

a)Kitaba başvurma b)Sünnete başvurma c)İctihada başvurma d)Kıyasa başvurma

S-14 Siyasi düşüncelerin dini gayretlerden önde tutulmaya başlandığı dönem hangisidir?

S-16 Sübutu kat’i Manaya delaleti zanni olan nehiylerdir.Bu tanım hangi hükmün tanımıdır

a)Haram b)Müfsit c)Mekruh d)Mendub

S-17 Mükellefin işlemekle işlememek arasında serbest bırakıldığı şeylere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a)Tatavvu b)Müstehab c)Mendub d)Mübah

S-18Hukuki hükümlerin konuluş sebeplerinin aklen açıklanabileceğini savunurlar.

-İslam’ın genel esaslarına aykırı düşen rivayetleri

reddederler.

-İctihada ağırlık verirler. -Mantık kurallarını daha ustalıklı kullanırlar.

Yukarıda verilen özellikler hangi fıkıh mektebine ait özelliklerdir?

a)Ehli Rey b)Ehli Hadis c)Ehli Hicaz d)Ehli Sünnet

S-19 İmam-ı Azam Ebu Hanife hangi konularda imam sayılarak fetvalarına uyulur?

a)İtikadi b)Ameli c)Tasavvufi d)Akli

S-20 el Ümm ve er Risale adlı eserler hangi ilim adamına aittir?

a)Hanefi b)Maliki c)Hanbeli d)Şafii

S-21 Elimizde mevcut olan Ahmed bin Hanbel’in “el Müsned” adlı eserinin özelliği nedir?

a)Ansiklopedik hadis kitabı oluşu b)Fıkıh kitabı oluşu c)Ansiklopedik tefsir kitabı oluşu d)Usul kitabı oluşu

S-22 Delil ile ulaşılan hukuki hüküm kesinlikle doğru ise bu hükme ne ad verilir?

a) İrfan b)İhsan c)İlim d)İtikat

S-23 Hükmün yanlış olma ihtimali varsa, doğruluğu kesin değilse böyle hükme götüren delile ne ad verilir?

a)Kesin delil b)Kat’i delil c)Açık delil d)Zanni delil

S-24 Aşağıdakilerden hangisi Fer’i delillerden değildir?

a)İcma b)Istıslah c)Sünnet d)Kıyas

S-25 Peygamberimizin, söylenen sözü veya işlenen fiili işitip görmesine, öğrenmesine rağmen onları reddetmemesine nasıl sünnet denir?

a)Fiili Sünnet b)Kavli Sünnet c)Takriri Sünnet d)İctimai sünnet


a)Sahabe dönemi b)Tabiin dönemi

c)Tebeü Tabiin dönemi d)İmamlar dönemi

S-15Yükümlü her kadın ve erkeğe emredilen, herkesin işlemesi,yerine getirmesi istenilen ibadetler hangi tür farz grubuna girer?


a)Farz liaynihi b)Farz ligayrihi

c)Farz-ı ayn d)Farz-ı kifaye

Öğrencinin:

Adı: Sınıfı:

Soyadı: No:

2006-2007 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ I.

DÖNEM 10. SINIFLAR FIKIH II. (ortak) YAZILI SORULARI (B)


S-1’’Fıkhın ayrıntılı delillerinden hüküm çıkarılmasını mümkün kılan kurallardır.’’ Bu tanım aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a)Fıkhın b)Fıkıh Usulünün c)Fukahanın d)Fakihlerin

S-2 Peygamberimizin değişik nedenlerle,çeşitli maksatlarla söylediği sözler hangi çeşit sünnettir?

a)Fiili b)Kavli c)Takriri d)Tahsini

S-3 Fıkıh llminin içine almadığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

a)İbadetler b)İnançlar c)Ukubat d)Muamelat

S-4 Sahabeden sonraki nesle verilen isim hangisidir?

a)Tebeü Tabiin b)Tabiin c)Müctehit imamlar d)Raşit halifeler

S-5 Peygamberimizin vefatından sonra,herhangi bir zamanda,hukuki bir konu hakkında,o zamanın bütün Müslüman müctehitlerinin ittifakına ne denir?

a)İctihat b)İstihsan c)İcma d)İstislah

S-6 Hükmün yanlış olma ihtimali varsa,doğruluğu kesin değilse böyle hükme götüren delile ne ad verilir?

a)Kesin delil b)Zanni delil c)Kat’i delil d)Açık delil

S-7Aşağıdakilerden hangisi kıyasın şartlarından değildir?

a)İttifak b)İllet c)Aslın hükmü d)Asıl

S-8 Bu gün elimizde fıkıh usulü ilmine dair yazılmış en eski eser aşağıdakilerden hangisidir?

a)el-Ümm b)Fıkhü’l Ekber c)er Risale d)Edebü’l Gadi

S-9 Haram ve yasak olan fiil ve davranışlara götürücü nitelikteki yolların,vesilelerin de yasaklanarak kapatılmasına ne denir?

a)İcma b)İstihsan c)Sedd-i Zerai d)İstishab

S-10Fıkıh usulünde kelamcı metot ilk devirlerde daha çok hangi mezhep alimlerince uygulanmıştır?

a)Hanefi b)Şafii c)Maliki d)Hanbeli

S-11 Sübutu kat’i, Manaya delaleti Zanni olan emirlerdir. Bu tanım neyin tanımıdır?

a)Farz b)Vacib c)Mekruh d)Mendup

S-12 Sebebi nüzül kavramı neyi ifade eder?

a)Hadislerin sebebini b)Ayetlerin iniş nedenenini c)Sünnetlerin nedenlerini d)Olayların nedenlerini

S-13 Raşit halifeler devri ne zaman başlar?

a)Peygamberden sonra b)Sahabeden sonra c)Müctehit imamlardan sonra d)Tabiinden sonra S-14 İmam-ı Azam’ın en şöhret kazanmış eseri hangisidir?

a)Fıkhül Evvel b)Fıkhül Ekber c)Fıkhü’s Sani d)Fıkhül Adli

Öğrencinin:

Adı: Sınıfı:

Soyadı: No :

S-15 Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin peygamber devri özelliklerinden değildir?

a)Vahye dayanması b)Tedriciliğin olması c)Neshin olması d)Münakaşanın olması

S-16 Kabir ziyaretinin önce yasaklanması sonra serbest bırakılması neye örnektir?

a)Neshe b)Feshe c)Sulhe d)Fıkha

S-17 İşleyenin cezalandırıldığı,işlemeyenin sevap kazandığı, inkarının küfre götürdüğü şer’i hüküm hangisidir?

a)Farz b)Vacip c)Haram d)Mekruh

S-18 el Ümm ve er Risale adlı eserler hangi ilim adamına aittir?

a)Hanefi b)Maliki c)Hanbeli d)Şafii

S-19 Sahabenin fıkhi çalışma metodunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)Kıyasa başvurma b)Kitaba başvurma c)Sünnete başvurma d)İctihada başvurma

S-20 Aşağıdakilerden hangisi Vaz’i hükümlerden değildir?

a)Sebep b)Sünnet c)Şart d)Butlan

S-21 معرفة النفس ما لها و ما عليها

Yukarıdaki tanım kime göre neyin tanımıdır?

a)İmamı Şafii- Usul b)İmamı Malik-Hadis c)İmam-ı Azam-Fıkıh d)İmam-ı Azam-Fıkıh usulü

S-22 İmam-ı Azam Ebu Hanife hangi konularda imam sayılarak fetvalarına uyulur?

a)İtikadi b)Ameli c)Tasavvufi d)Akli

S-23 Geniş bir hadis mirasına ve kültürüne sahip olan fıkıh mektebi hangisidir?

a) Irak mektebi b)Rey mektebi c)Kufe mektebi d)Hicaz mektebi

S-24 Aşağıdakilerden hangisi Edillei Erba’dan değildir?

a)Kitap b)İstihsan c)İcma d)Kıyas

S-25 Siyasi düşüncelerin dini gayretlerden önde tutulur olduğu dönemin başlaması hangi dönemdir?

A

B

C

D

A

B

C

D

1

O

O

O

O

14

O

O

O

O

2

O

O

O

O

15

O

O

O

O

3

O

O

O

O

16

O

O

O

O

4

O

O

O

O

17

O

O

O

O

5

O

O

O

O

18

O

O

O

O

6

O

O

O

O

19

O

O

O

O

7

O

O

O

O

20

O

O

O

O

8

O

O

O

O

21

O

O

O

O

9

O

O

O

O

22

O

O

O

O

10

O

O

O

O

23

O

O

O

O

11

O

O

O

O

24

O

O

O

O

12

O

O

O

O

25

O

O

O

O

13

O

O

O

O

a)tebeü tabiin dönemi b)Sahabe dönemi c)tabiin dönemi d)İmamlar dönemi

Hiç yorum yok: